Kaupa on õigus tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. 14-päevase taganemistähtaja järgimiseks piisab taganemisavalduse saatmisest ettevõtjale tähtaja jooksul. Lepingust taganemist tõendab tarbija. Kauba peab tarbija müüjale tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest.

Tarbija võib lepingust taganemiseks kasutada taganemisavalduse tüüpvormi (justiitsministri 17.12.2013 määrus nr 41) või esitada ettevõtjale vabas vormis ühemõttelise taganemisavalduse. Kui tarbija kasutab taganemisavalduse edastamiseks ettevõtja veebilehte, saadab ettevõtja tarbijale kinnituse taganemisavalduse kättesaamise kohta.

Kui tarbija lepingust taganeb, tuleb talle tema poolt tasutu koos kauba kättetoimetamise postikuluga tagastada viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest ettevõtjani.

Ettevõtjale on antud võimalus maksega viivitada kuni tarbija on talle tagastanud lepingu esemeks olnud asja või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud. Ettevõtja ei või raha tagastamisega viivitada seni kuni on kauba reaalselt kätte saanud vaid oluline on hetk, et tarbija on kauba müüjale postitanud (postiasutusele andnud, kullerile edastanud vm).

Kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea ettevõtja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Tarbija kannab tarbijapoolsel lepingust taganemisel asja tagastamise kulud (posti- ja pakkimiskulud).

Kui tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale toode), peab tagastamisega seotud kulud tasuma ettevõtja.

Kui ettevõtja on võtnud tarbijalt eraldi tasu ka näiteks maksesüsteemi kasutamise eest ja tarbija taganeb lepingust kasutades 14-päevast taganemisõigust, siis tuleb tarbijale tagastada ettevõtja poolt võetud tasu. Siia alla ei kuulu panga ülekande teenustasu, mida tarbija maksis pangale ülekande sooritamisel, vaid eraldi tasu, mida müüja tarbijalt võttis

14-päevane taganemisõigus ei kehti lepingule, mille esemeks on:

1) suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui tarbija on ümbrise avanud;

2) sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning tarbija kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.

Tarbija võib asjaga tutvumiseks kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes.

Kaebuste esitamine:

Tarbijal on alati võimalus pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole. Eestis on selline kohtuväline kaebusi lahendav organ tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijakaebuste komisjon. Komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusaluse kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.

Tarbija võib kaebuse esitada mistahes vormis. Soovitada võiks aga tarbijal esitada kohe kirjalik (kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis) kaebus.

  • Kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-post) kaebuses tuleb märkida:

1) tarbija nimi ja kontaktandmed;

2) kaebuse esitamise kuupäev;

3) kauba või teenuse puudus;

4) ettevõtjale esitatav nõue;

5) viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

  • Ettevõtja peab tarbija kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse vastuvõtmist samas vormis kinnitama.
  • Ettevõtjal on tarbijakaitseseadusest tulenev kohustus vastata tarbija kirjalikule või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebusele 15 päeva jooksul.
  • Kui ettevõtjal ei ole võimalik 15 päeva jooksul tarbija kaebusele vastata, peab ta kirjalikult sellest tarbijat teavitama, viivitust põhjendama ja määrama uue mõistliku tähtaja vastamiseks.
  • Kui ettevõtja jätab tarbija pretensiooni rahuldamata või osaliselt rahuldamata, peab ta seda tarbijale kirjalikult põhjendama

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm (täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda):

— Kellele: „OÜ Allkertah. Tel. 539 56 013. E-mail: kerli.hirv@vanajahea.ee”

— Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*)

— Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)

— Tarbija nimi / tarbijate nimed

— Tarbija aadress / tarbijate aadressid

— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)

— Kuupäev

(*) Mittevajalik maha tõmmata.

Probleemide ja lisaküsimuste korral palume saata selle kohta e-mail: kerli.hirv@vanajahea.ee

Teeme kõik, mis meie võimuses, et need lahendada.

Privaatsus:

Tarbija isikuandmed, millised on antud ostude sooritamiseks, on konfidentsiaalne info ja neid ei avaldata kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.

Müüja õigused:

  • Kõik pildid on illustratiivse tähendusega. Hinnad, tekstid ja info raamatute saadavuse kohta võivad muutuda ette teatamiseta.
  • Müüjal on õigus tellimusest taganeda, kui müüja vastava kauba varud on ammendunud. Sellisel juhul makstakse ostjale raha tagasi. Tagasimaksmine toimub 5 tööpäeva jooksul tellimuse saabumisest.
  • Vastata kliendi e-mailidele kuni 15 päeva jooksul.