Showing 1–12 of 25 results

“Eesti keele allkeeled”

Õpik gümnaasiumile. Sellest raamatust saad vastuse mitmele küsimusele eesti keele kohta. Mis on allkeeled ehk eesti keele püsivad variandid? Mille poolest erinevad kirjakeel, kirjalik keel, suuline keel, netikeel, murdekeel ja ilukirjanduslik keel? Kus ja kuidas erinevaid allkeeli kasutatakse? Millest on allkeelte erinevused tingitud? Eesti Keele Sihtasutus 2013. 143 lk

4.55
Quick View
Lisa korvi
Eesti keele põhisõnavara sõnastik

“Eesti keele põhisõnavara sõnastik”

Eesti Keele Instituut. Sõnastikus on 5000 eesti keele olulisemat sõna, mis on seletatud lihtsas keeles. Siit saad vaadata, kuidas neid sõnu hääldada, käänata või pöörata, milliste teiste sõnadega nad sageli koos esinevad ja mis vormis peavad nendega seotud sõnad lauses olema. Lisaks leiad sõnastikust pildid, õppelehed ja eesti keele grammatika tabelid. Sõnastik aitab nii algajal […]

14.55
Quick View
Lisa korvi

“Eesti keele rahvasõnaraamat koos õigekirjareeglitega”

– üle 15 000 mahuka sõnaartikli– 976 lk– esmatrükk 2008– lihtne ja ülevaatlik Eesti keele rahvasõnaraamat annab– hea valiku eesti keele põhisõnavarast– sõnade põhitähenduse– illustratsioonid tähenduse selgitamiseks– käänamise ja pööramise– kasutusnäited ja väljendid– stiili- ja erialamärgendid– keelekommentaarid– lisaosas:  – eesti keele õigekirjareeglid  – valik Eesti kohanimesid koos käänamisega  – eesti keele sõnamoodustus Eesti keele rahvasõnaraamat […]

19.90
Quick View
Lisa korvi
Eesti keele sõnaraamat

“Eesti keele sõnaraamat”

Teie ees on eesti keele sõnaraamat. See raamat jätkab 1918. aastal alustatud eesti õigekeelsussõnaraamatute traditsiooni. Tollel üle 80-aastasel pikal teel on iga sõnaraamat olnud oma loomisajajärgu ja loojate nägu. Nii ka käesolev. Sõnaraamatu kirjutamisel on kasutatud kõike, mida eesti keele uurimisel on praegu pakkuda ja mida raamatu tegijad on jõudnud läbi töötada. Kõige enam on […]

14.98
Quick View
Lisa korvi

“Eesti õigekeel”

Öeldakse, et keelega võib rohkem haiget teha kui terariistaga. See on tõsi. Sõnaga võib võita sõpru ja soetada vaenlasi. Vähe sellest, mõni tühine liigutuski võib esile kutsuda raevu, silmapilgutuses peituda sümpaatia ja põlglikus grimassis vihkamine. Kõigil neil puhkudel on tegemist keelega: žestide, miimika ja muidugi kõige vägevama relva – sõnaga. Jutt reedab, missuguse inimesega tegemist […]

4.50
Quick View
Lisa korvi

“Eesti oskuskeel”

Raamatus käsitletakse üldkeele, oskuskeele ja oskussõnavara vahekordi, analüüsitakse termini mõistet, tema tähenduslikke ja vormilisi iseärasusi, moodustusviise ning nõudeid terminile, selgitatakse terminisüsteemi ehitust ning oskuskeelekorralduse, sealhulgas oskussõnavara standartiseerimise olukorda ja probleeme. Käsiraamat on mõeldud eelkõige neile, kel tuleb tegelda eestikeelse terminoloogia loomise või korrastamisega mis tahes erialal, kuid on huvipakkuv ka lingvistidele ja ajakirjanikele ning üldse […]

2.99
Quick View
Lisa korvi
hääl ees

“Häälikutest sõnadeni”

Järgnevatel lehekülgedel püüame saada veidi selgust, kuidas keele hiidsüsteem töötab ning missugune koht keeles kuulub häälikusüsteemile. Mõistagi on ülevaade keele kasutamise ja tajumise mitmetest külgedest konspektiivne ja osaliselt lihtsustatud, seda enam, et kas või põgusaltki tuleb puudutada valdkondi, mille kohta teaduse käsutuses on alles osaliselt kontrollitud hüpoteesid. Sisukord: Häälikusüsteemi koht keele suursüsteemis Häälikud oma missiooni […]

3.20
Quick View
Lisa korvi

“Hargla murraku konsonantism”

Käesolev ülevaade kirjeldab Võru murde Läänerühma kuuluvat Hargla murrakut ning hõlmab koostaja väitekirja “Häälikulooline ülevaade Hargla murrakust. Konsonantism.” (kaitstud Tartus 1959). Aursaadavalt on ajavahemikus 1959-92 keeleteadus edasi arenenud ning muutunud keeleajaloolised tõekspidamised. Tänapäeva seisukohast on väitekirja väärtuslikumaks osaks jäänud just selle murdeainestik, aastail 1945-55 töö koostaja poolt kogutud Hargla keelenäited. Siis oli võimalik kuulda veel […]

3.83
Quick View
Lisa korvi
Haridusleksikon

“Haridusleksikon”

Haridusleksikon koondab endas 43 artiklit hariduse ja kasvatuse olulisematest märksõnadest. Artiklid sisaldavad märksõnade inglise-, saksa-, prantsuse-, soome- ja venekeelse vaste, levinumad definitsioonid, valdkonna arenguloo, aktuaalsed probleemid tänapäeval, olulisimad rahvusvahelised organisatsioonid ja erialased ajakirjad ning olemasolu korral lühiülevaate valdkonna uurimistraditsioonist Eestis. Leksikon on mõeldud kogu Eesti haridusüldsusele, eriti aga hariduse valdkonna üliõpilastele, õpetajatele, õppejõududele ja haridusametnikele.

15.98
Quick View
Lisa korvi

“Idamurde sõnastik”

… Idamurde suhteid ja hajuvaid piire on arvestatud käesoleva sõnastiku sõnavaliku puhul. Sõna on võetud sõnastikku, kui selle kohta on levikuteade Iisaku (lõunaosa, Iis), Torma (Trm), Kodavere (põhjaosa, Kod), Maarja- Magdaleena (MMg), Palamuse (Pal), Äksi (Äks), Laiuse (Lai) kihelkonnast. Teateid Palamuse ja Laiuse ida- ja lääneosast ei eristata. Nagu eespool mainitud, on vähe sellist, mis […]

5.75
Quick View
Lisa korvi
Keel ja kunst ees

“Keel ja kunst”

Traditsiooniliselt loetakse kirjanduse vahendiks sõna, maali vahendeiks värvi, vormi, joont. Siia raamatusse koondatud tekstid käsitlevad keele osa visuaalses kunstis, seega nähtust, mis juba oma olemuselt peaks olema kunstile võõras – võõras keel, võõras süsteem, võõras vahend. Keele esinemisi kunstis vaadeldakse laienevate ringidena. Esimeseks keele avalduseks on teose nimetus ja autori nimi – sõna vältimatu kohalolek. […]

1.85
Quick View
Lisa korvi

“Keelekontaktid”

Eesti keele kontakte teiste keeltega. Akadeemik Paul Ariste monograafia käsitleb eesti ja teiste soome-ugri keelte suhteid omavahel ning teistesse keelkondadesse kuuluvate keeltega. Raamatus vaadeldakse läänemeresoomlaste kõige vanemaid kontakte oma naabritega, käsitletakse kakskeelsust ja mitmekeelsust eestlastel ning teistel soome-ugri rahvastel, kusjuures erilist tähelepanu pühendatakse eesti keeles esinevatele laensõnadele. Huvitavalt ja üldarusaadavalt kirjutatud uurimus on mõistetav ka […]

3.83
Quick View
Lisa korvi